Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - Edycja 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  

W ramach Programu w roku 2024 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 1. Obszar A przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wybudowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r. i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt),

Wsparcie do 197.000,00 zł   

 1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – realizator programu udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Wsparcie do 176.000,00 zł,

 1. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiat, organizacje pozarządowe,

Wsparcie do 74.500,00 na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

 1. Obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

     a. 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

 1. 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 2. 351.500,00 zł dla autobusów.

5. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;,

Wsparcie do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów  tego projektu,

6. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej albo występują zagrożenia degradacją infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej ,

Wsparcie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 1. Obszar G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Tryb składania wniosków:

Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszaru C – tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszaru D – likwidacji barier transportowych, obszaru F – tworzenia warsztatów terapii zajęciowej, obszaru G – skierowania do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest to samorząd powiatowy.

 

Realizatorem Programu w obszarach B, C, D, F i G jest Powiat Kamieński ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski.

 

Realizatorem Programu w obszarze A i E jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Zachodniopomorski ul. Jerzego Janosika  17, 71-424 Szczecin.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

-    wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

-    zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

-    wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

-   oraz spełnianie przez Projektodawcę zapisów w procedurach realizacji programu „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” tzw. Procedur realizacji Programu.

 

Pomoc dla przedsiębiorców jest udzielana w ramach zasady de minimis.

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski:

 

    1. w ramach obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 2 stycznia 2024 roku do dnia 14 lutego 2024 roku (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G),
    2. w przypadku obszaru A i E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON zgodnie z zasadami naboru i realizacji w ramach wskazanych obszarów  (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru A i E).

Program, procedury, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2024 r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 91 38-23-386 wew. 77.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 08-01-2024 08:28:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Martyn 08-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 08-01-2024 08:28:00