Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KOMUNIKATY / INFORMACJE

15.05.2023 r.

OFERTA PRACY

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

informuje o wolnym etacie na stanowisku

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe, określone poniżej.

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski

e-mail: sekretariat@pcprkamienpomorski.pl

tel.: 91 382 33 86

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: PRACOWNIK SOCJALNY   

 

III. WYMIAR ETATU: PEŁNY ETAT

 

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: 
  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  3. ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Treść przepisu art.116 ust.1 pkt 3 należy czytać łącznie z treścią przepisu art.116 ust.1a; dotyczy studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kandydatem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 8. Prawo jazdy kategorii B.

 

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość:
   1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   2. przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
   3. przepisów samorządowych,
 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami
  i instytucjami, 
 3. znajomość obsługi komputera,
 4. preferowane cechy osobowościowe kandydata: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, kultura osobista, samodzielność, rzetelność, zaangażowanie, odporność na stres, 
 5. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z klientem PCPR.

 

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Praca socjalna.
 2. Koordynowanie punktu szkoleniowo-konsultacyjnego przy ul. Garncarskiej 4 w Kamieniu Pomorskim.
 3. Udział w opracowaniu i realizacji oraz monitorowaniu powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.   
 4. Wykonywanie zadań powiatowego koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 6. Współpraca z interdyscyplinarnymi zespołami ds. przemocy w rodzinie funkcjonującymi na terenie gmin powiatu kamieńskiego.
 7. Współpraca z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie.
 8. Organizacja i nadzór nad realizacją programu w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzenie monitoringu uczestników programu po zakończonym udziale, zgodnie z aktualnymi przepisami.
 9. Organizacja poradnictwa specjalistycznego.
 10. Kreowanie polityki w zakresie poradnictwa specjalistycznego.
 11. Prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie interwencji kryzysowej i udzielanego poradnictwa specjalistycznego.
 12. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak wydatki, nieuleczalna choroba, śmierć osoby bliskiej, a także będących w kryzysie psychologicznym.
 13. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat kryzysów i sposobu radzenia sobie nim.
 14. Gromadzenia i aktualizowanie informacji o instytucjach i placówkach, organizacjach, programach
  i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
 15. Przyjmowanie zgłoszeń o sytuacjach kryzysowych i reagowanie na nie w celu udzielenia odpowiedniej pomocy.
 16. Pomoc w organizowaniu tymczasowego schronienia osobom zagrożonym w związku z przemocą w rodzinie.
 17. Stała współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się ustawowo i statutowo interwencją kryzysową.
 18. Podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 19. Świadczenie pracy socjalnej, pomocy i wsparcia dla osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą i placówki określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 20. Przeprowadzania wywiadów środowiskowych z osobami usamodzielnianymi w celu udzielania pomocy finansowej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i pomocy rzeczowej.
 21. Udzielanie wsparcia i pomocy, w tym specjalistycznej, w szczególności psychologicznej i prawnej, osobom usamodzielnianym, kierowanie ich do odpowiednich specjalistów, wg potrzeb.
 22. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom usamodzielnianym w zakresie poszukiwania pracy, mieszkania.
 23. Monitorowanie indywidualnych programów usamodzielnienia (IPU) i ich weryfikacja, sporządzanie oceny końcowej IPU.
 24. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudność w integracji ze środowiskiem.
 25. Prowadzenie z cudzoziemcem pracy socjalnej.
 26. Monitorowanie postępów cudzoziemca w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego indywidualnego programu integracji (IPI). 
 27. Świadczenie pracy socjalnej związanej z pozostałymi zadaniami realizowanymi przez PCPR, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.         
 28. Przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych przez PCPR zadań zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, pieczy zastępczej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 29. Współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej i Zespołem ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  i Pomocy Społecznej.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie jednostki lub telefoniczny (dokumenty aplikacyjne do pobrania)

 


 

10.05.2023 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

 

„Dostępna przestrzeń publiczna”

 

                                                                                                           

Szczegóły programu

 


26.04.2023 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

 OGŁASZA TRZECI NABÓR NA STANOWISKO

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2023 roku do godziny 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Wolińska 7B - pokój 7A - pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w PCPR w Kamieniu Pomorskim”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

 


06.04.2023 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku do godziny 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Wolińska 7B - pokój 7A - pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w PCPR w Kamieniu Pomorskim”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

 

 


03.04.2023 r.

Zarządzeniem Nr Or.120.53.2023.MSch Starosty Kamieńskiego z dnia 03.04.2023 r.

(^ treść zarządzenia ^)

ustalono zasady wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne  domy dziecka

na terenie Powiatu Kamieńskiego.

 

 


14.03.2023 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2023 roku do godziny 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Wolińska 7B - pokój 7A - pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w PCPR w Kamieniu Pomorskim”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

 

 


 21.02.2023 r.

      22 Lutego Dzień Ofiar Przestępstw

     23 Lutego Światowy Dzień Walki z Depresją

 

W związku z tym dnia 22 lutego 2023 r.
w siedzibie Państwowej Komisji ul. Twarda 18 Warszawa odbędą się dyżury w godzinach od 10:00 do 18:00

 

Prawnik 533-648-227

Psycholog 533-652-418

 

Specjaliści będą dyżurowali również

w siedzibie Państwowej Komisji ul. Twarda 18 Warszawa
w dniu 23 lutego 2023 r.

Dyżur odbędzie się w godzinach
od 10:00 do 16:00.

 

        Poufna rozmowa ze specjalistami to zazwyczaj pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemów wynikających
 z doświadczeń przemocy

 

 


 

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Pomóżmy dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.


Stwórzmy im pieczę zastępczą.


Zapewnijmy małoletnim codzienną opiekę,

możliwość rozwijania zainteresowań i samorealizacji.


Zadbajmy wspólnie o ich zdrowie, edukację i prawidłowy rozwój.

 

DAJMY SZANSĘ
NA LEPSZE JUTRO !!!

 

OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ PROSZONE SĄ O KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski

Tel.: (91)38-23-386 wew.22

Tel. kom. 518160596

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pracuje

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 05-02-2013 10:13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 15-05-2023 10:35:59