Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KOMUNIKATY / INFORMACJE

10.07.2024 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lipca 2022 r.

 

 urząd w dniu 10 lipca 2024 r. (środa)

będzie czynny w godzinach od 07:30 do 14:00.

 


27.06.2024 r.

                         

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lipca 2022 r.

 

 urząd w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek)

będzie czynny w godzinach od 07:30 do 14:30.

 


28.05.2024 r.

      

       

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 maja 2024 r.

 urząd w dniu 31 maja 2024 r. (piątek)

będzie czynny w godzinach od 07:30 do 14:00.

 

 


15.01.2024 r.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W KAMIENIU POMORSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

P S Y C H O L O G A

STANOWISKO SPECJALISTY

W REGIONALNYM POGOTOWIU KRYZYSOWYM W KAMIENIU POMORSKIM

 

Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe, określone w niniejszym ogłoszeniu.

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski

e-mail: sekretariat@pcprkamienpomorski.pl

tel.: 91 382 33 86

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Psycholog

III. WYMIAR ETATU: pełny etat

IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRACY: Regionalne Pogotowie Kryzysowe ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski

V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Warunki niezbędne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna legitymować się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 ze zm.);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kategorii B.
 4. Kandydat do pracy na stanowisko psychologa nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.  

VI. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami, 
 2. znajomość obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, niszczarka.
 3. preferowane cechy osobowościowe kandydata: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, kultura osobista, samodzielność, rzetelność, zaangażowanie, odporność na stres, 
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z klientem PCPR.

VII. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Przyjmowanie osób potrzebujących pomocy w związku z sytuacją kryzysową, podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji.
 2. Udzielanie wsparcia psychologicznego, w tym indywidualnych porad psychologicznych, organizowanie i prowadzenie grup m.in. psychoedukacyjnych.
 3. Udział w interwencji poza siedzibą Regionalnego Pogotowia Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim.
 4. Ocena sytuacji w miejscu zdarzenia (zamieszkania) – stanu zagrożenia, stanu psychofizycznego osoby/ rodziny wymagającej wsparcia i możliwości udzielenia pomocy.
 5. Zastosowanie procedur i metod interwencyjnych w celu obniżenia stresu i napięcia emocjonalnego osoby i zmniejszenia konsekwencji psychologicznych znajdowania się w sytuacji kryzysowej.
 6.  Udzielanie niezbędnych informacji poszkodowanym.
 7. Ścisła współpraca ze służbami interweniującymi w miejscu zdarzenia.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Regionalnego Pogotowia Kryzysowego, w tym m.in. dokumentacji pracy psychologa, terminowe i rzetelne sporządzanie dziennych raportów przyjmowanych osób oraz sprawozdań z wykonywanej pracy, rejestru korespondencji.
 9. Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany:
  1. kierować się zasadami etyki zawodowej,
  2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
  3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
  4. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejscem pracy jest siedziba Regionalnego Pogotowia Kryzysowej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10. Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren. Poruszanie się w terenie samochodem służbowym. Część obowiązków na przedmiotowym stanowisku wykonuje się przy użyciu komputera przy monitorze ekranowym. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy na stanowisku. Dostęp do budynku oraz do pomieszczeń biurowych dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sanitariaty przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, siedziba jednostki:
  ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski.
 2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pod adresem: bkaniuk@proinspektor.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO w celu rekrutacji kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim i udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawienia.
 5. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie przez kandydata informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy, tj.: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.   
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie jakim udzielono zgody i nie dłużej niż do 6 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji. W przypadku zatrudnienia, dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji stanowić będą część dokumentacji pracowniczej.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia RODO.                                              

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku psychologa proszone są o kontakt z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Dokumenty aplikacyjne do pobrania

 


27.12.2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje,

że w dniu 2 stycznia 2024 r. (wtorek) Urząd będzie nieczynny

 

Zarządzenie Nr 34/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 6 stycznia 2024 r. (sobota).


27.12.2023 r.

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do korzystania z usług wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością.


Do dyspozycji jest ponad 14 tys. jednostek sprzętu. Składają się na nie m.in. wózki i skutery dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, notatniki brajlowskie, powiększalniki, czy wysoko zaawansowane
technologicznie aparaty słuchowe.

W odpowiednim doborze sprzętu lub oprogramowania
wypożyczającym pomogą specjaliści.


Sprzęt można testować za darmo w Ośrodku Wsparcia i Testów w Szczecinie (Fundacja Promocja
Zdrowia al. Bohaterów Warszawy 27 ; tel . 91 831 48 00)


Wypożyczyć sprzęt może każdy, kto:

 

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczeniem sprzętu nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć, chyba że stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie).

Jak złożyć wniosek?
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).


W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON - przy oddziale wojewódzkim PFRON,

w Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 17, tel. 91 350 97 00.

Więcej informacji wraz z listą dostępnego sprzętu znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

 


28.11.2023 r.

Kampania „Już jesteś?”

– do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia
i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.

Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.

Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.

Jesteś?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację sporządził: Maciej Szczęsny - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 


15.11.2023 r.

W ramach kampanii Komisji Europejskiej „Miej oczy szeroko otwarte” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim udostępnia informacje o prawach ofiar przestępstw w Unii Europejskiej, a także informacje, jak i gdzie uzyskać pomoc dla osób będących świadkami bądź ofiarami przestępstw związanych z wojną. Informacje dostępne są pod wskazanymi linkami (treść pełnej informacji z linkami).

 


24.10.2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

z dnia 24 października 2023 r. ,

dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 11 listopada 2023 r. (sobota). 

 

W dniu 10 listopada 2023 r. Urząd będzie nieczynny.

 

Treść Zarządzenia Nr 27/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 24.10.2023 r. > /pliki/powiatkamienski-pcpr/pliki/Zarz%C4%85dzenie%20_%20wyznaczenie%2010_11_2023%20r_%20dniem%20wolnym%20od%20pracy.pdf


 

25.07.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na to, że podczas wakacji wzrasta ryzyko wykorzystania seksualnego dzieci Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat przygotowała kampanię „Bezpieczne wakacje”.

 

W ramach tej kampanii w pociągach PKP Intercity, od kilku tygodni emitowany jest specjalny spot, a za kilka dni w mediach społecznościowych ( Tik Tok) , rusza kampania #w co nie pakuję się w wakacje, oraz webinarium dla opiekunów na Instagramie. Linki do odsłon kampanii znajdą Państwo w zakładce „aktualności” na stronie www.pkdp.gov.pl .

 

Zachęcamy też Państwa do włączenia się do kampanii. W związku z tym przesyłamy plakaty dla opiekunów i dzieci, prosząc o opublikowanie ich na Państwa mediach społecznościowych, stronach urzędu,  wg. Państwa uznania, stronach podległych jednostek. Zależy nam, aby plakaty i animacja oraz ulotki były widoczne tam gdzie dzieci i ich opiekunowie przebywają obecnie najczęściej, np.  na basenach, w domach kultury, basenach, czy placówkach organizujących letni wypoczynek. Do plakatów dołączamy ulotkę Państwowej Komisji.

 

Dołączamy również link do ulotki dotyczącej informacyjnej PKDP, którą również można umieścić na stronie lub wydrukować. Ulotka jest w wersjach językowych polskiej i ukraińskiej, niemieckiej, angielskiej:

https://drive.google.com/drive/folders/11QfiBGikV3-7Yb2nS3ndyj0OXzVzhVo0?usp=drive_link

 

Bardzo dziękujemy za udział w tej, tak niezwykle ważnej społecznej akcji.

 

Z poważaniem,

Joanna Napieraj

 

Joanna Napieraj
główny specjalista  Departamentu Działań Edukacyjno-Prewencyjnych

e-mail: joanna.napieraj@pkdp.gov.pl
Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich Poniżej Lat 15
www.pkdp.gov.pl
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel. 22 699 60 51

 

 

 

 

 

 

 

 


10.05.2023 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

 

„Dostępna przestrzeń publiczna”

 

                                                                                                           

Szczegóły programu

 


26.04.2023 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

 OGŁASZA TRZECI NABÓR NA STANOWISKO

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2023 roku do godziny 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Wolińska 7B - pokój 7A - pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w PCPR w Kamieniu Pomorskim”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

 


06.04.2023 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku do godziny 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Wolińska 7B - pokój 7A - pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w PCPR w Kamieniu Pomorskim”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

 

 


03.04.2023 r.

Zarządzeniem Nr Or.120.53.2023.MSch Starosty Kamieńskiego z dnia 03.04.2023 r.

(^ treść zarządzenia ^)

ustalono zasady wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne  domy dziecka

na terenie Powiatu Kamieńskiego.

 

 


14.03.2023 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

P R A C O W N I K A   S O C J A L N E G O

 

STANOWISKO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2023 roku do godziny 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Wolińska 7B - pokój 7A - pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w PCPR w Kamieniu Pomorskim”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

 

 


 21.02.2023 r.

      22 Lutego Dzień Ofiar Przestępstw

     23 Lutego Światowy Dzień Walki z Depresją

 

W związku z tym dnia 22 lutego 2023 r.
w siedzibie Państwowej Komisji ul. Twarda 18 Warszawa odbędą się dyżury w godzinach od 10:00 do 18:00

 

Prawnik 533-648-227

Psycholog 533-652-418

 

Specjaliści będą dyżurowali również

w siedzibie Państwowej Komisji ul. Twarda 18 Warszawa
w dniu 23 lutego 2023 r.

Dyżur odbędzie się w godzinach
od 10:00 do 16:00.

 

        Poufna rozmowa ze specjalistami to zazwyczaj pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemów wynikających
 z doświadczeń przemocy

 

 


 

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Pomóżmy dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.


Stwórzmy im pieczę zastępczą.


Zapewnijmy małoletnim codzienną opiekę,

możliwość rozwijania zainteresowań i samorealizacji.


Zadbajmy wspólnie o ich zdrowie, edukację i prawidłowy rozwój.

 

DAJMY SZANSĘ
NA LEPSZE JUTRO !!!

 

OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ PROSZONE SĄ O KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski

Tel.: (91)38-23-386 wew.22

Tel. kom. 518160596

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pracuje

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 05-02-2013 10:13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 10-07-2024 13:51:05