Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - EDYCJA 2019

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

 

PRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące

zapewnienia dostępności  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – obszar A                                                                               

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

W ramach Programu w roku 2019 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

    1) obszar A – pomoc na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie  umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

4) obszar D – likwidacja barier transportowych,

6) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

1. Obszar A – wprowadzony obszar A dotyczy zapewnienie dostępności wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poprzez przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków zarządzanych przez gminy, TBS, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 165 000,00 zł (szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących  realizatorów obszaru A „PWRMRIII” w 2019 roku. Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego BGK).

2. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – beneficjent pomocy udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wsparcie do 150.000,00 zł

3. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiat, organizacje pozarządowe,

Wsparcie do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

4. Obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej:
 • a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • c)   250.000,00 zł dla autobusów.

5. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Wsparcie do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30%beneficjentów  tego projektu,

6. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),

Wsparcie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

7. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

 

Tryb składania wniosków:

Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszaru C – tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszaru D – likwidacji barier transportowych, obszaru F – tworzenia warsztatów terapii zajęciowej, obszaru G – skierowania do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest to samorząd powiatowy.

Realizatorem Programu w obszarach B, C, D, F i G jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

Realizatorem Programu w obszarze A i E jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Zachodniopomorski ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

-    wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

-    zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

-    wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

-     oraz spełnianie przez Projektodawcę zapisów w procedurach realizacji programu „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” tzw. Procedur realizacji Programu.

 

Pomoc dla przedsiębiorców jest udzielana w ramach zasady de minimis.

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski pok. nr 1A:

 1. 1. w ramach obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 17 grudnia 2018 roku do dnia  31 stycznia 2019 roku (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G),
 2. 2. w przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 roku (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E).
   1.  
 3. w przypadku obszaru A programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON od dnia 30 listopada 2019 roku (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru A),

Program, procedury, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2019 r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 91 382 33 86 wew. 27.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 11-12-2018 10:04:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 11-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska 17-10-2019 14:12:10