Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o programie DOBRY START

Informacja o możliwości otrzymania świadczenia z programu „Dobry Start”  

na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

 

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”( Dz.U. z 2018 r., poz.1061).

Program „Dobry start” skierowany jest również do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych raz w roku na dziecko.

Wsparcie z programu realizowane będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300,00 zł ( słownie: trzysta złotych)

            Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Zgodnie z § 10.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. poz. 1061 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych  bądź osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) będzie można składać od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

POKÓJ 6A

Uwaga! NIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA DZIECI UMIESZCZONE W PIECZY ZASTĘPCZEJ.

 Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 26. 1 Rozporządzenia, w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący ww. świadczenie wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Niezastosowanie  się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz dokumentami, przy czym  w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych  wraz  z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 

WNIOSEK DOBRY START - do pobrania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 03-07-2019 13:10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 03-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 06-08-2019 10:41:31